Skip to main content

Quan la pintura es torna atmosfera , quan es deixa el dibuix de les realitats conegudes i la llibertat de composar es l’únic fil conductor de l’expressió artística, entrem en el món de la poesia pictòrica on el traç i la matèria es converteixen en eines de comunicació sensorial sense cap més altra norma que la empatia emocional.
Benvinguts al món artístic de la Lourdes Fisa !!
………………….

Cuando la pintura se convierte en atmósfera, cuando se abandona el dibujo de las realidades conocidas y la libertad de componer es el único hilo conductor de la expresión artística, entramos en el mundo de la poesía pictórica donde el trazo y la materia se convierten en herramientas de comunicación sensorial sin ninguna otra norma que la empatía emocional.
Bienvenidos al mundo artístico de Lourdes Fisa !!
………………….

When the painting becomes an atmosphere, when the drawing of known realities is left and the freedom to compose is the sole thread of artistic expression, we enter the world of pictorial poetry where stroke and matter become Sensory communication tools without any other norm than emotional empathy.
Welcome to the artistic world of Lourdes Fisa!!
We are pleased to invite you to our opening.
……………………..

Когда картина становится атмосферой, когда рисунок известных нам форм пропадает, а свобода композиции является единственной проводящей нитью художественного выражения, мы вступаем в мир живописной поэзии, где штрих и материя художника становятся инструментами сенсорного выражения без какой-либо нормы, только эмоциональная эмпатия.
Добро пожаловать в мир Lourdes Fisa!!